Bijdragen aan de herleving van de Zeven Kastelen historie in en rondom Deil

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:  
Voorzitter: drs. C.W. baron van Tuyll van Serooskerken
Penningmeester: de heer Mr. P.R.W. Schaink
Secretaris: de heer mr. ir. D.S. van Everdingen 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er zal geen personeel in dienst worden genomen. Voor belangrijke beslissingen zoals verkrijgingen of vervreemdingen van (register)goederen is het bestuur alleen met algemene stemmen bevoegd. Vervolgens komt vertegenwoordiging van de stichting toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie tenminste de voorzitter of de secretaris. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.  

Financiën

Stichting De Zeven Kastelen is een lening aangegaan om over een startkapitaal te kunnen beschikken om zo aan de doelstelling te kunnen werken. 

Stichting de Zeven Kastelen zal fondsen, bedrijven en particulieren benaderen en uitnodigen tot het doen van bijdragen, in welke vorm dan ook. De bijdragen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit schenkingen in geld, in bewaring geven van bouwfragmenten van de zeven kastelen, historische documenten, of het ter beschikking stellen van gronden en ondersteuning in de werkzaamheden van de Stichting, etc. 
Voor de eerste vier jaar (vanaf 2018) worden uitgaven voorzien voor het maken van een website, het verwerven gebruik (huur)rechten, historisch en archeologisch onderzoek, bestuur-, administratie- en accountantskosten en kosten van bezwaar- en beroepsprocedures ter bescherming kasteelplaatsen en omgeving. 

Overige gegevens & financieel verslag

Stichting De Zeven Kastelen 
Fiscaal nummer: 8587.92.102
RSIN nummer: 858792102
Gevestigd in Deil, gemeente West Betuwe
Adres: Krooiweg 4, 4158 EH  Deil
E-mailadres: info@stichtingdezevenkastelen.nl

Bestuursrekeningen: NL91ABNA0822748169
Spaarrekening: NL82ABNA0822748622

Naar BELEIDSPLAN EN JAARSTUKKEN