Bijdragen aan de herleving van de Zeven Kastelen historie in en rondom Deil

De Zeven Kastelen van Deil

Van het dorp Deil is bekend dat er zeven kastelen hebben gestaan. De rijke geschiedenis van het dorp met deze kastelen in haar landschappelijke omgeving, spreekt tot de verbeelding. Dat deze kastelen alle verdwenen zijn en dat de sporen van deze middeleeuwse geschiedenis steeds verder verdwijnt, baart grote zorgen en behoeft acute aandacht.
De zeven kastelen zijn: Vogelenburg, Bakerbosch, Ringelenstein, Rijnestein, Schorestein, Bulckesteyn en Palmesteyn.

De oprichtster van de Stichting is sterk begaan met het cultuurhistorisch bebouwd en onbebouwd erfgoed van Deil. Zij wenst bij te dragen aan het terugbrengen, het herstel, de ontwikkeling en het behoud van de Zeven Kastelen en de historische architectuur, in haar landschappelijke omgeving en aanleg, in samenhang met de grotere ruimtelijke context van de historische landgoederen.

Doelstellingen van de stichting

De stichting heeft een drieledig doel:

- bijdragen aan het herbouwen, beheer en instandhouden van de zeven kastelen van Deil en daaraan dienend het behoud en de ontwikkeling van de daarbij behorende landschappelijke omgeving en aanleg;

- bijdragen aan de ontwikkeling, het beheer en de instandhouding van historische landgoederen die de ruimtelijke context vormen van de zeven kastelen van Deil;

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten die de waardering van dit cultureel erfgoed vergroten. Het verwerven van rechten en eigendommen wordt gezien als tijdelijk middel om haar doel te bereiken, waarvan afstand wordt gedaan indien het doel op een andere wijze geborgd kan worden.

steun de stichting | word donateur

Onderzoek naar historie

Uit verschillende bronnen is van de kastelen en haar landschappelijke omgeving het één en ander bekend. Een totaalbeeld van de geschiedenis ontbreekt, een visie op behoud en ontwikkeling in de toekomst daarmee des te meer.  Er is gelukkig wel zodanig veel bekend, dat oprichtster het vertrouwen heeft dat het tij van teloorgang gekeerd kan worden.

Het onderzoek naar de Zeven Kastelen zal onder meer gericht zijn op de exacte ligging, historisch kaartmateriaal, de eigenaren en bewoning- en gebruiksgeschiedenis, historisch beeldmateriaal van de gebouwen, de vroegere en huidige ruimtelijke context / landgoederen, inventarisatie van huidige eigenaren kasteelplaatsen, nog ‘zwervende’ bouwfragmenten en archeologisch onderzoek. 

Meer informatie over de activiteiten van de stichting is terug te vinden in het Beleidsplan. Op de afbeelding links zijn de locaties te zien van de Zeven Kastelen.

Naar Beleidsplan

Luchtfoto met de locaties waar de zeven kastelen hebben gestaan. 

Toekomst

De stichting verwacht in Deil en omgeving een dynamiek op gang te kunnen brengen die door de samenleving hoog gewaardeerd zal worden.

Ter inspiratie worden twee herbouwvoorbeelden aangehaald: kasteel De Haar in Haarzuilens (eind 19e eeuw) en kasteel Sypesteyn in Loosdrecht (begin 20e eeuw). Beide kastelen zijn inmiddels Rijksmonument, waarbij Sypesteyn in omvang en aanleg meer in de buurt komt van de Deilse kastelen.

MEER LEZEN OVER SYPESTEyN